Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Video
Sep 25, 2022 Ang Bayan
movies

eye 87

favorite 0

comment 0

___ Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee.
Topics: Ang Bayan, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 25, 2022 Ang Bayan
movies

eye 51

favorite 0

comment 0

___ Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee.
Topics: Ang Bayan, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 25, 2022 Ang Bayan
movies

eye 44

favorite 0

comment 0

___ Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee.
Topics: Ang Bayan, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 25, 2022 Ang Bayan
movies

eye 81

favorite 0

comment 0

___ Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee.
Topics: Ang Bayan, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 22, 2022
movies

eye 49

favorite 0

comment 0

" ...you cannot say: "No sir, no sir, please do not do that." Because if you do, they will beat you and will not allow you to go home, they will bring you to their detachment. Do you think they'll let you go after that? " Watch the story of Nanay Lorena. #ML50 #FightMartialLaw
Topics: Martial Law, Marcos, #ML50
Community Video
Sep 22, 2022
movies

eye 49

favorite 0

comment 0

This is Nanay Paning . Her husband, along with fellow farmers, was illegally arrested in 1983. They were accused of being members of the NPA. For weeks, they thought he had been a victim of salvaging. No one, not even the barangay, assisted them. #ML50 #FightMartialLaw
Topics: Martial Law, Marcos, AFP, Torture
Community Video
Sep 22, 2022
movies

eye 62

favorite 0

comment 0

tao].” Ito ang paglalarawan ni Tatay Elias sa pagtrato sa kanila ng mga regular na sundalo. Dating kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU) si Elias sa erya ng Surigao del Sur. Aniya, kahit off-duty, pinasasama silang mga CAFGU tuwing may operasyon ang mga sundalo. Hindi sila binabayaran ng maayos at kulang na kulang ang kanilang alawans para buhayin ang kanilang mga pamilya. Maliit na, madalas pang naantala. Sila rin ang bumibili ng kanilang kagamitan gaya ng uniporme at bota....
Topics: CAFGU, Armed Forces of the Philippines
Community Video
Sep 22, 2022
movies

eye 25

favorite 0

comment 0

Tatay Bestring and Tatay Billy were among the first Red fighters in Cagayan Valley region. At the height of martial law declaration, their participation abled the NPA to open new areas and recruit more Red fighters to defeat Marcos Sr dictatorship. #ML50
Topics: Martial Law, Philippines, Marcos, NPA, New People's Army, CPP
Community Video
movies

eye 192

favorite 1

comment 0

In October 2017, Red fighters commemorate the centenary of the great October Revolution by performing Internationale, the anthem of the Communist Party.
Topics: New People's Army, CPP, Communist Party of the Philippines, NPA
Community Video
movies

eye 44

favorite 0

comment 0

Ang Bayan | Oktubre 21, 2021 | Mataba ang Lupa sa Kanayunan, para sa Digmang Bayan
Topics: Ang Bayan, New People's Army, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 7, 2022
movies

eye 82

favorite 0

comment 0

The New People's Army upholds revolutionary optimism even under relentless attacks and pressure from the Armed Forces of the Philippines.
Topics: New People's Army, NPA, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 7, 2022
movies

eye 135

favorite 0

comment 0

The New People's Army perseveres and continue to overcome enemy attacks as they mark their 53rd anniversary. Here's an explainer.
Topics: NPA, CPP, NDFP, Communist Party of the Philippines
Community Video
Sep 4, 2022
movies

eye 52

favorite 0

comment 0

Tribute to Ka Nars. The video pays tribute to Comrade Julius Giron (Ka Nars), who along with Dr. Maria Lourdes Tangco and aide Arvie Reyes was murdered by AFP troopers last March 13, 2020 in Baguio City.
Topics: CPP, NPA, New People's Army
Community Video
Sep 4, 2022
movies

eye 152

favorite 0

comment 0

In 2016, the Artista at Manunulat para sa Sambayanan (ARMAS) re-recorded the song Ang Bagong Hukbong Bayan which was composed during Marcos Sr.'s dictatorship.
Topics: new people's army, martial law, ml50, communist party of the philippines
Community Video
movies

eye 37

favorite 0

comment 0

Makita sa mga datos nga walay tin-aw nga target ang sagad sa mga pagpamomba sa AFP. Mikabat lamang og 6% sa mga insidente sa pagpamomba ang adunay naigo nga kampo sa BHB. Ang 82% gilunsad sa lasangong bukid kung asa walay naigo o presensya man lang sa mga yunit sa BHB. Ang 35% ang gihimo direkta o duul sa mga sibilyang komunidad ug midaut sa mga umahan ug mga imprastruktura.
Topics: ang bayan, npa, afp, airstrike, bombing
Mahihinuha sa mga datos na walang malinaw na target ang kalakhan ng mga pambobomba ng AFP. Tanging 6% lamang sa mga insidente ng pambobomba ang may tinamaang kampo ng BHB. Ang 82% ay isinagawa sa magugubat na bundok kung saan walang tinatamaan o presensya man lamang ng mga yunit ng BHB. Ang 35% sa mga ito ay isinagawa direkta o malapit sa mga sibilyang komunidad at puminsala sa mga sakahan at mga imprastruktura. Sa kada pambobomba sa pinaghihinalaang mga kampo ng BHB, di bababa sa 10 bomba ang...
Topics: bombing, afp, philippine army, communist party of the philippines, new people's army, fascism
Malinaw na walang maaasahang mabuti ang masang Pilipino sa papet, pasista at pahirap na rehimeng Marcos. Kung hindi sila sama-samang lalaban, walang dudang lalo silang aapihin at pagsasamantalahan.
Topics: Marcos, Ferdinand Marcos, CPP, New People's Army, Communist Party of the Philippines, Ang Bayan
Nag­bu­lag-bu­la­gan at nag­bi­ngi-bi­ngi­han si Fer­di­nand Marcos Jr sa pag­du­ru­sa at mga hi­na­ing ng taum­ba­yan nang idek­la­ra ni­ya sa ha­rap ng kong­re­so na "so­und" o ma­lu­sog ang ka­la­ga­yan ng ban­sa. Ang to­too, sa loob pa la­mang ng isang bu­wan ni­ya sa po­der, la­lo pang na­lug­mok sa hi­rap at kri­sis ang sam­ba­ya­nan. Pan­ta­sya ang mga bi­ni­ti­wan ni­yang pa­nga­ko ng ka­sa­ga­na­han at kaun­la­ran....
Topics: Ang Bayan, CPP, NPA, NDFP, Communist Party of the Philippines, New People's Army, National...
Community Video
movies

eye 42

favorite 0

comment 0

Feature on the two decade people's war in India led by the CPI (Maoist).
Topics: Communist Party, India, Maoist
Community Video
Jul 24, 2022
movies

eye 90

favorite 0

comment 0

Ang Bayan Opening Billboard
Topics: Ang Bayan, CPP, NPA, NDFP, Communist Party of the Philippines
Community Texts
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

Mag-iba man ng hitsura at asta, walang pagbabago sa esensya ang rehimeng US-Marcos sa nagdaang rehimeng US-Duterte pagdating sa mga pundamental na usapin sa ekonomya, pulitika at lipunan. Tulad ng nagdaang tirano, kinakatawan ni Marcos ang interes ng dayuhang mga imperyalista at ng lokal na mga naghaharing uri. Sa harap ng tumitinding krisis, pagpapaigting ng gera ang sagot ni Marcos sa sambayanan.
Topics: Marcos, Duterte, Ang Bayan, CPP, NPA, New People's Army, Communist Party of the Philippines
Community Texts
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

Ang Bayan is the official publication of the Communist Party of the Philippines
Topics: CPP, NPA, New People's Army, NDF, Communist Party of the Philippines
Community Video
movies

eye 125

favorite 0

comment 0

The NPA and CPP together with the masses in the countryside establishes people's democratic government, this governs, administers and ensures people's welfare are upheld.
Topics: npa, cpp, communist party of the philippines, new people's army, guerilla
Ang Bayan Editoryal Oktubre 21, 2021: Mataba ang lupa sa kanayunan para maglunsad ng digmang bayan
Topics: New Peoples Army, Duterte, CPP, NPA, Communist Party of the Philippines, Guerillas
Isalubong ang malalaking paglaban sa i lehitimong rehimeng US-Marcos II
Topics: philippines, marcos, bong bong, ferdinand, cpp, npa, ndf
Community Video
movies

eye 66

favorite 0

comment 0

The CPP is one with the indigenous peoples in their call to defend ancestral lands and protect the environment against plunder.
Topics: indigenous peoples, moro, lumad, cpp, npa, guerillas
Community Video
Jun 30, 2022
movies

eye 93

favorite 0

comment 0

A music video of the song "Sa Entero Kapupud-an" (The entire archipelago), the video showcase armed offensives and military work of the people's army to uphold people's rights and defend them from fascist and abusive troops in the countryside.
Topics: New People's Army, Communist Party of the Philippines, CPP, NPA
Community Video
movies

eye 82

favorite 0

comment 0

Battalion-sized people's army undergoes military training in North Eastern Mindanao Region, Philippines.
Topics: CPP, NPA, Communist Party of the Philippines, New People's Army
Community Video
Jun 30, 2022
movies

eye 145

favorite 0

comment 0

On CPP's 45th anniversary, Sine Proletaryo produced the video "Buhay Komunista" which explains how the Party leads the people's protracted war and its history.
Topics: Communist Party of the Philippines, NPA, New People's Army, CPP, guerillas
Community Video
movies

eye 115

favorite 0

comment 0

The people and its army, the NPA have found ways to circumvent hunger brought by intense militarization. Watch their story here.
Topics: New People's Army, CPP, NPA
Community Video
Jun 19, 2022
movies

eye 93

favorite 1

comment 0

Ka Lia, a worker who joined the armed revolution in the Philippines. She explains why she decided to join the New People's Army.
Topics: New People's Army, NPA, CPP, Communist Party of the Philippines
Community Video
Jun 17, 2022
movies

eye 150

favorite 1

comment 0

The people's army, an army of and by the people can never be defeated by a fascist and plunderous regime.
Topics: NPA, CPP, New People's Army, Communist Party of the Philippines, insurgency, guerilla, red fighters
Community Video
Jun 17, 2022
movies

eye 171

favorite 0

comment 0

The New People's Army calls on the people to take up arms and reject Marcos II illegitimate regime
Topics: New People's Army, NPA, Communist Party of the Philippines, CPP
Community Video
Jun 17, 2022
movies

eye 85

favorite 0

comment 0

NPA fighter, Comrade Kathryn, calls on fellow youth to join the New People's Army and serve the people.
Topics: New People's Army, NPA, CPP, Communist Party of the Philippines, insurgency, cpp, npa
Community Video
Jun 17, 2022
movies

eye 84

favorite 0

comment 0

The people's army supported by the people will never be defeated
Topics: New People's Army, CPP, NPA, insurgency, guerilla war, red fighters